Hinoloni – lečenje urinarnih infekcija

Hinoloni su sintetski antibiotici čija je osnovna struktura 4-hinolon. Podeljeni su u četiri generacije, ali se samo prva koristi u lečenju urinarnih infekcija. U prvu generaciju spadaju nalidiksna i piperamidinska kiselina, s tim što piperamidinska kiselina pokazuje slabo dejstvo i na Pseudomonas jer je osnovnom moleklu na položaju 7 pridodat piperazinski prsten.

Klasični hinoloni, hinoloni prve generacije, deluju na gram negativne aerobe, uglavnom na Neisserie i enterobakterije (Salmonelae, Klebsiellae, Proteus…).

osnovna struktura hinolona – wikipedia.org

Ovi lekovi imaju loše farmakokinetičke osobine, primenjuju se peroralno i nakon apsorpcije postižu niske koncentracije u krvi, manje od minimalne inhibitorne koncentracije (MIC), pa nisu efikasni u lečenju sistemskih infekcija. Međutim eliminišu se putem bubrega u nepromenjenom obliku i koncentruju se u urinu, pa su zbog toga pogodni za lećenje nekomplikovanih urinarnih infekcija izazvanih Escherichiom coli. Takoreći, to su dobri uroantiseptici. Pošto se eliminišu anjonskim transportnim mehanizmom, baš kao i penicilini i probenecid, jedni drugima mogu da uspore eliminaciju. Zbog loših farmakokinetičkih osobina uzimaju se četiri puta na dan i kod pacijenata sa oboljenjima bubrega njihove koncentracije treba paljivo podesiti. Hinoloni prve generacije se ne koriste za lečenje komplikovanih urinarnih infekcija uzrokovanih Pseudomonasom.

Foto: Naturoplex

Written by Medicus

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *